新女性代表作

新女性代表作

Beijing United Publishing Company, (Mainland China)

July 2012

By multiple authors

Contents:

Qin'aide Shimisi by Ximen Mei
Quefa Jingyan de Shijie by Sheng Keyi
Bi'er Gaici de Liwu by Wu Ang
Shaonü Nezha by Lu Yao
Shuijing Haitong by Zhang Huiwen
Yangtai Shang by Ren Xiaowen
Shigu by Zou Zou
Chen Mu Sanzhang by Ye San
Sanren Wancan by Ye Yang
Baima by Yan Ge