Shih Chiung-yu (1968 – ) 师琼瑜

A Taiwan writer born in Taoyuan Xianzhong, Taiwan.

 

Original Works

Novels (2)