Chinese Writers’ Rich Lists 2008-2011

By Helen Wang, published

Data compiled from the entry 中国作家富豪榜 on www.baidu.com

Chinese Writers’ Rich List 2011
1. Guo Jingming 郭敬明 (2010 - no.1 // 2009 - no.2 // 2008 - no.1)
2. Nan Pai San Shu 南派三叔 (2010 – no.14)
3. Zheng Yuanjie 郑渊洁 (2010 – no.3 // 2009 – no.1 // 2008 – no.2)
4. Yang Hongying 杨红樱 (2010 – no.1 // 2009 – no.3 // 2008 – no.3)
5. Anni Baobei 安妮宝贝 (2008 – no.22)
6. Jiang Nan 江南
7. Dang Nian Ming Yue 当年明月 (2010 – no.4 // 2009 – no.4 // 2008 – no.15)
8. Lang Xianping 郎咸平 (2010 – no.6)
9. Han Han 韩寒 (2010 – no.8 // 2009 – no.8 // 2008 – no.18)
10. Cai Kangyong 蔡康永

Chinese Writers’ Rich List 2010 (RMB)
1. Yang Hongying 杨红樱 (25m) (2009 – no.3 // 2008 – no.3)
2. Guo Jingming 郭敬明 (23m) (2009 - no.2 // 2008 - no.1)
3. Zheng Yuanjie 郑渊洁 (19.5m) (2009 – no.1 // 2008 – no.2)
4. Dang Nian Ming Yue 当年明月 (9.5m) (2009 – no.4 // 2008 – no.15)
5. Ceng Shiqiang 曾仕强 (7.8m)
6. Lang Xianping 郎咸平 (6m)
7. Li Ke 李可 (5.8m) (2009 – no.9)
8. Han Han 韩寒 (4.6m) (2009 – no.8 // 2008 – no.18)
9. Yin Jianli 尹建莉 (4.48m)
10. Tian Xia Ba Chang 天下霸唱 (4.2m)
11. Wang Shuzeng 王树增 (3.75m)
12. Jin Yong 金庸 (3.5m)
13. Li Ao 李敖 (3m)
14. Nan Pai San Shu 南派三叔 (2.85m)
15. Mai Jia 麦家 (2.8m) (2009 – no.22 // 2008 – no.17)
16. Long Yingtai 龙应台 (2.6m)
17. Xing Yun Da shi 星云大师 (2.55m)
18. Qian Wenzhong 钱文忠 (2.5m) (2009 – no.7)
19. Di An 笛安 (2.4m)
20. Liu Liu 六六 (2.1m)
21. Yuan Tengfei 袁腾飞 (2m)
22. Xiao Qiao Lao Shu 小桥老树 (1.9m)
23. Zhou Guoping 周国平 (1.8m)
24. Wang Meng 王蒙 (1.75m) (2009 – no.19)
25. Jia Pingwa 贾平凹 (1.6m)

Chinese Writers’ Rich List 2009 (RMB)
1. Zheng Yuanjie 郑渊洁 (20m) (2008 – no.2)
2. Guo Jingming 郭敬明 (17m) (2008 - no.1)
3. Yang Hongying 杨红樱 (12m) (2008 – no.3)
4. Dang Nian Ming Yue 当年明月 (10m) (2008 – no.15)
5. Wu Xiaobo 吴晓波 (7.5m)
6. Rao Xueman 饶雪漫 (6m) (2008 – no.4)
7. Qian Wenzhong 钱文忠 (5m)
8. Han Han 韩寒 (3.8m) (2008 – no.18)
9. Li Ke 李可 (3.5m)
10. Shi Kang 石康 (3m) (2008 – no.9)
11. Wang Xiaofang 王晓方 (2.8m) (2008 – no.12)
12. Yi Zhongtian 易中天 (2.7m) (2008 – no.23)
13. Yu Qiuyu 余秋雨 (2.4m) (2008 – no.13)
14. Cai Jun 蔡骏 (2.15m) (2008 – no.16)
15. Ma Weidu 马未都 (2m) (2008 – no.5)
16. Liu Zhenyun 刘震云 (1.8m)
17. Cui Manli 崔曼莉 (1.75m)
18. An Yiru 安意如 (1.6m)
19. Wang Meng 王蒙 (1.5m)
20. Yan Lianke 阎连科 (1.35m)
21. A Lai 阿来 (1.3m)
22. Mai Jia 麦家 (1.25m)
23. Ye Yonglie 叶永烈 (1.2m)   24. Kong Ergou 孔二狗 (1.15m)
25. Yu Dan 于丹 (1m) (2008 – no.7)

Chinese Writers’ Rich List 2008 (RMB)
1. Guo Jingming 郭敬明 (13m)
2. Zheng Yuanjie 郑渊洁 (11m)
3. Yang Hongying 杨红樱 (9.8m)
4. Rao Xueman 饶雪漫 (8m)
5. Ma Weidu 马未都 (7.45m)
6. Guo Ni 郭妮 (5.5m)
7. Yu Dan 于丹 (5m)
8. He Ma 何马 (4.4m)
9. Shi Kang 石康 (3.6m)
10. Cang Yue 沧月 (3.55m)
11. Ming Xiaoxi 明晓溪 (3m)
12. Wang Xiaofang 王晓方 (2.8m)
13. Yu Qiuyu 余秋雨 (2.65m)
14. Wang Liqun 王立群 (2.5m)
15. Dang Nian Ming Yue 当年明月 (2.3m)
16. Cai Jun 蔡骏 (2m)
17. Mai Jia 麦家 (1.8m)
18. Han Han 韩寒 (1.7m)
19. Yang Zhijun 杨志军 (1.6m)
20. Hai Yan 海岩 (1.55m)
21. Chi Li 池莉 (1.35m)
22. Anni Baobei 安妮宝贝 (1.3m)
23. Yi Zhongtian 易中天 (1.2m)
24. Bi Shumin 毕淑敏 (1.15m)
25. Li Ximin 李西闽 (1m)

Comments

There are no comments yet.

*

Your email will not be published
Raw HTML will be removed
Try using Markdown:
*italic*
**bold**
[link text](http://link-address.com/)
End line with two spaces for a single line break.

*
*