年月日

年月日

Henan Arts and Literature Publishing House, (Mainland China)

June 2014

By Yan Lianke

Contents:

Balou Shanmai
Huangjin Dong
Nian Yue Ri
Balou Tian Ge
Chaozhe Dongnan Zou
Xiaocun yu Wuya
Hei Zhumao Bai Zhumao