Xiong Zhaozheng 熊召政

MCLC | baidu |

Born in 1953.

Winner of the Mao Dun Prize 2005 for 《张居正》"Zhang Juzheng".