Shi Shuqing (1969 – ) 石舒清 Tian Yumin

MCLC | baidu |

Shi Shuqing is Hui, and was born in 1969 in Haiyuan, Ningxia. He is a full-time writer and member of the Ningxia Writers’ Association. His short story “Knife in Fresh Water” won the Lu Xun Literature Prize in 1998.