Bao Shi 鲍十

Chinese Short Stories |

Born 1959. Pen-name of Bao Yushi 鲍玉学.