Paper Republic: Chinese Literature Matters

Yu Xiaohui

余小惠

MCLC

Sun Li and Yu Xiaohui were winners of the Mao Dun Prize 1991 for 《都市风流》Metropolis.

Metropolis, tr. David Kwan. Panda, 1991.