Paper Republic: Chinese Literature Matters

Bao Shi

鲍十

Chinese Short Stories

Born 1959. Pen-name of Bao Yushi 鲍玉学.