“You’re stepping on my shadow, please back off,” she said.

Sun Yisheng / Nicky Harman

Bao Jingjing

鲍鲸鲸

Chinese Short Stories

Born 1987. Pen-name of Bao Jingjing 鲍晶晶.